บริการบำรุงดูแลรักษาสวน

บริการพนักงานสวนประจำ

 • 1. พนักงานสวนประจำ (มาเช้า – เย็นกลับ) ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)
 • 2. ดูแลรดน้ำต้นไม้ทั่วบริเวณสวน และไม้ประดับในกระถาง
 • 3. พรวนดินไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม
 • 4. ตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม
 • 5. ฉีดยาฆ่าแมลงป้องกันและกำจัดโรค/แมลง
 • 6. ใส่ปุ๋ยเคมี บำรุงพันธุ์พืชเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น
 • 7. กำจัดวัชพืช
 • 8. เก็บกวาดขยะมูลฝอยและดูแลทำความสะอาดบริเวณสวนโดยรอบให้เรียบร้อย
 • 9. ดูแลสนามหญ้าและตัดหญ้า
 • 10. จัดหาผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อมาควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
 • 11. แต่งกายด้วยแบบฟอร์มเหมือนกันทุกคน ให้สะอาดเรียบร้อย


เครื่องมือที่บริษัทจัดหามาเอง

 • 1. เครื่องตัดหญ้า, รถตัดหญ้า
 • 2. กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้และเลื่อยสำหรับตัดกิ่งไม้ใหญ่
 • 3. เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงและปราบโรคพืช
 • 4. ถุงดำสำหรับใส่ใบไม้ กิ่งไม้และขยะ
 • 5. สายยาง จอบ เสียม ถังน้ำ ไม้กวาด ที่ตักขยะ
 • 6. ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี ย่าฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช