บริการบำรุงดูแลรักษาสวน

บริการทีมงานสวน

รายละเอียดการปฏิบัติงานของบริการทีมงานสวน มีดังนี้

 • 1. จัดส่งทีมงานสวนเข้าปฏิบัติงาน (รายละเอียดการเข้าปฏิบัติงานตามความต้องการของลูกค้า)
 • 2. มีทีมพนักงานสวนส่วนกลางและอุปกรณ์ดูแลสวนครบชุด พร้อมหัวหน้างานเข้าปฏิบัติงาน
 • 3. ดูแลรดน้ำต้นไม้ทั่วบริเวณสวน
 • 4. ดูแลรดน้ำต้นไม้ประดับในกระถาง
 • 5. พรวนดินไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม
 • 6. ตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม
 • 7. ฉีดยาฆ่าแมลงป้องกันและกำจัดโรค/แมลง
 • 8. ใส่ปุ๋ยเคมี บำรุงพันธุ์พืชเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น
 • 9. กำจัดวัชพืช
 • 10. เก็บขยะมูลฝอยและดูแลทำความสะอาดบริเวณสวนโดยรอบให้เรียบร้อย
 • 11. ดูแลสนามหญ้าแลตัดหญ้า


เครื่องมือที่บริษัทจัดหามาเอง

 • 1. เครื่องตัดหญ้า, รถตัดหญ้า
 • 2. กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้และเลื่อยสำหรับตัดกิ่งไม้ใหญ่
 • 3. เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงและปราบโรคพืช
 • 4. ถุงดำสำหรับใส่ใบไม้ กิ่งไม้และขยะ
 • 5. สายยาง จอบ เสียม ถังน้ำ ไม้กวาด ที่ตักขยะ
 • 6. ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี ย่าฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช